Nalazite se ovdje: O nama Statut
Donacije

STATUT

HRVATSKO-IRANSKOG DRUŠTVA

IRANDUSTAN

LogoHIRgrafički prikaz motiva stare perzijske keramike
pronađene na brdu Sialk, koja datira iz 13. stoljeća pr. n. e.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014) HRVATSKO-IRANSKO DRUŠTVO – IRANDUSTAN na sjednici Skupštine održanoj dana 16.12.2015. donijelo je:

 

STATUT

HRVATSKO-IRANSKOG DRUŠTVA -
IRANDUSTAN

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

HRVATSKO-IRANSKO DRUŠTVO – IRANDUSTAN (u daljnjem tekstu: Društvo) jest izvanstranačko neprofitno društvo građana osnovano radi razvijanja, njegovanja i promicanja svestrane suradnje između hrvatskog i iranskog naroda, odnosno Republike Hrvatske i Islamske Republike Iran na kulturnom, umjetničkom, znanstvenom, gospodarskom i svim drugim poljima društvenoga djelovanja od obostranog interesa.

Članak 2.

Ovim Statutom utvrđuju se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Društvo, zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti, članstvo i članarina, prava i obveze, stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, tijela i njihov sustav ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata, te odgovornost članova i tijela, način stjecanja i raspolaganja imovinom, prestanak postojanja, te postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA DRUŠTVA

Članak 3.

Naziv Društva glasi: HRVATSKO-IRANSKO DRUŠTVO - IRANDUSTAN. Uz naziv na hrvatskome jeziku Društvo također može rabiti i svoj naziv preveden na perzijski jezik:

Andžoman-e Kroasi va Iran - IRANDUSTAN
LogoHIR

Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor. Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

III. PRAVNA OSOBNOST I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo ima svojstvo pravne osobe i nositelj je svih prava, obveza i odgovornosti utvrđenih pravnim propisima RH i Statutom Društva.

Članak 5.

Društvo ima svoj pravokutni pečat veličine 59mm X 23 mm na kojem je utisnut tekst:

HRVATSKO-IRANSKO DRUŠTVO – IRANDUSTAN,
LogoHIR

te grafički prikaz motiva stare perzijske keramike koja datira iz 13. stoljeća pr. n. e.

Članak 6.

Društvo zastupa predsjednik.

Izvršni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

IV. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 7.

Ciljevi Društva su:
- poticanje, organiziranje, unapređivanje i promocija kulturne, znanstvene, umjetničke, sportske, turističke, gospodarske i drugih oblika suradnje između hrvatskog i iranskog naroda;
- poticanje i razvijanje dobrih međudržavnih odnosa između Republike Hrvatske i Islamske Republike Iran;
- predstavljanje kulturnih, umjetničkih, znanstvenih, razvojnih, gospodarskih i drugih društvenih postignuća Irana zainteresiranoj javnosti u Republici Hrvatskoj;
- mirotvorstvo i međunarodno razumijevanje i suradnja.
 Društvo sukladno ciljevima djeluje na području: kulture i umjetnosti, međunarodne suradnje, te obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Članak 8.

Djelatnosti kojima Društvo ostvaruje svoje ciljeve su:
- organiziranje i provođenje književnih, publicističkih, znanstveno-istraživačkih, likovnih, glazbenih, filmskih i sličnih kulturnih programa i manifestacija (predstavljanja, tribina, predavanja, seminara, promocija, izložbi, koncerata, smotri, festivala i slično);
- prigodno obilježavanje značajnih datuma iz povijesti oba naroda i obiju država;
- organiziranje susreta, sastanaka, savjetovanja i ostalih oblika upoznavanja gospodarstvenika u svrhu poticanja i razvijanja gospodarske suradnje;
- organiziranje programa druženja, boljega upoznavanja i putovanja za svoje članove i članove njihovih obitelji u trajanju od dva dana s jednim noćenjem sukladno zakonu;
- organiziranje i poticanje gastronomskih, folklornih, zabavnih i sličnih manifestacija koje promiču tradiciju hrvatskoga i iranskog naroda;
- poticanje studenata i mladih stručnjaka da se bave proučavanjem tema iz povijesti, kulture, ekonomije, turizma, sporta i drugih područja kod oba naroda;
- izdavanje glasila, biltena, knjiga i drugih publikacija (elektronskoga i/ili tiskanoga);
- poticanje prevoditelja poznavatelja dva jezika; hrvatskog i perzijskog na prevođenje korisnih tekstova za članove Društva i širi krug prijatelja Društva;
- suradnja s drugim Društvima prijateljstva u Hrvatskoj i Iranu;
U provedbi svojih djelatnosti Društvo će surađivati i s uglednim pojedincima, drugim Društvima i institucijama kako u Hrvatskoj tako i Iranu te s diplomatsko-konzularnim predstavnicima obiju zemalja.
Društvo će, u sklopu Koordinacije hrvatskih društava prijateljstva, također surađivati i s drugim sličnim Društvima u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

Djelovanje Društva je javno.
Javnost djelovanja Društva osigurava se otvorenošću rada svih tijela Društva prema javnosti, te obavještavanjem članova i javnosti o svome radu putem priopćenja u medijima, kao i u glasilima Društva.

VI. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 10.

Članovi Društva su redovni, potporni i počasni. Redovni član Društva može postati svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća ciljeve Društva utvrđene ovim Statutom.
Potporni član može postati fizička ili pravna osoba koja materijalno i financijski pomaže rad Društva.
Počasni član može biti pojedinac koji svojim radom, djelovanjem i ugledom daje izuzetan doprinos radu i djelovanju Društva, njegovanju i razvijanju veza oba naroda i odnosa dviju država, te produbljivanju humanističkih i civilizacijskih dosega u afirmaciji obostranog prijateljstva.

Članak 11.

Redovnim članom postaje se upisom u registar članova koji vodi tajnik Društva i to na temelju slobodne volje i potpisivanjem pristupnice za članstvo.
O potpornom članstvu u Društvu odlučuje Izvršni odbor Društva na temelju prijedloga predsjednika ili tajnika Društva.
O počasnom članstvu u Društvu odlučuje Skupština na temelju prijedloga Izvršnog odbora ili najmanje deset (10) pojedinačnih članova Društva.

Članak 12.

Članovi Društva se upisuju u registar članova koji vodi tajnik Društva.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.

Članovi imanju slijedeća prava, obveze i odgovornosti:
- birati i biti biran u tijela Društva (redovni članovi);
- sudjelovati u radu tijela Društva;
- doprinositi u izvršenju ciljeva Društva i sudjelovati u ostvarenju njegovih djelatnosti; - predlagati programe, projekte i ostale aktivnosti Društva;
- čuvati i podizati ugled Društva;
- plaćati članarinu;
Potporni i počasni članovi mogu tijelima Društva upućivati prijedloge, inicijative i predstavke. Tijela Društva mogu potporne i počasne članove pozvati da se obrate Skupštini Društva u pojedinim prigodama ili da sudjeluju na programima Društva.

Članak 14.

Svaki član Društva ima pravo i obvezu pridržavati se odredbi ovog Statuta, pomagati u provođenju djelatnosti a na dobrobit Društva i poštujući sve ostale članove Društva.

Članak 15.

Zbog kršenja i nepridržavanja odredbi ovog Statuta, kao i zbog neizvršavanja preuzetih obveza, što za posljedicu može imati nanošenje štete Društvu, član je odgovoran Društvu.
Odgovornost člana za povredu u smislu prethodnog stavka utvrđuje se u stegovnom postupku koji može predložiti svaki član Društva.

Članak 16.

Stegovni postupak pisanom odlukom pokreće predsjednik Društva, a provodi ga Izvršni odbor.
Izvršni odbor dužan je provesti postupak saslušanja i donijeti odluku u pisanom obliku s obrazloženjem najkasnije 30 dana od dana pokretanja stegovnog postupka.
Članu protiv kojega se vodi stegovni postupak mora se omogućiti iznošenje obrane pred Izvršnim odborom prije donošenja odluke.
Izvršni odbor može odbaciti zahtjev predsjednika Društva ili izreći stegovnu mjeru s obzirom na stupanj utvrđene odgovornosti.
Stegovna mjera može biti opomena, opomena pred isključenje ili isključenje iz članstva u Društvu.
Za vrijeme trajanja stegovnog postupka članu privremeno miruju prava sudjelovanja u radu Društva.

Članak 17.

Član koji je nezadovoljan odlukom Izvršnog odbora može u roku od 30 dana od primitka iste uložiti žalbu Skupštini Društva.
Odluka o žalbi donosi se na prvoj idućoj sjednici Skupštine, nakon saslušanja odluke Izvršnoga odbora i žalbe člana.
Odluka Skupštine je konačna.

Članak 18.

Članstvo u Društvu prestaje:
- prestankom rada Društva;
- istupom vlastitom voljom (pismenom izjavom);
- isključenjem iz Društva u stegovnom postupku;
- neplaćanjem članarine za dvije godine uzastopno;
- smrću.

VII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I TIJELA DRUŠTVA

Članak 19.

Članovi Društva odlučuju i upravljaju Društvom neposredno na Skupštini Društva i posredno preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Društva.

Članak 20.

Tijela Društva su: Skupština, Predsjednik, Izvršni odbor, dopredsjednik, tajnik i blagajnik.

VIII. SKUPŠTINA

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo Društva.
Skupštinu Društva čine svi poslovno sposobni redovni članovi Društva, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik Društva na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži Izvršni odbor ili najmanje 1/3 članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar ( ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala) koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 22.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge. Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 23.

Skupština Društva ovlaštena je:
- utvrđivati politiku rada Udruge;
- usvajati statut Udruge i njegove izmjene i dopune;
- usvajati plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
- donositi i mijenjati Program rada;
- donositi druge akte i odluke važne za rad Udruge;
- odlučivati o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
- odlučivati o promjeni ciljeva i djelatnosti;
- birati i razrješavati dužnosti članove Izvršnog odbora;
- birati i razrješavati predsjednika, dopredsjednika, tajnika i blagajnika;
- imenovati i opozivati likvidatora Udruge;
- razmatrati i usvajati izvješća o radu Udruge;
- davati smjernice za rad Udruge;
- osnivati i imenovati odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđivati zadatke;
- odlučuje o žalbama članova protiv odluka Stegovne komisije;
- donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge); 
- odlučivati o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Udruge;
- odlučivati i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Članak 24.

Skupština može zasjedati ako je prisutno najmanje 10 članova Društva.
Odluke Skupštine su valjane ako su donesene natpolovičnom većinom nazočnih članova.

IX. PREDSJEDNIK

Članak 25.

Predsjednika Društva bira Skupština na mandat od četiri godine, s mogućnošću reizbora.
Predsjednik:
- zastupa Društvo;
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora;
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;
- rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora;
- podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini;
- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge;
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.

X. DOPREDSJEDNIK

Članak 26.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik. Dopredsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine.

XI. IZVRŠNI ODBOR

Članak 27.

Izvršni odbor obavlja sve izvršne poslove oko ostvarenja ciljeva i zadataka Društva utvrđene ovim Statutom, a osobito:
- provodi i ostvaruje odluke Skupštine;
- donosi program i plan rada Društva;
- utvrđuje financijski plan i završni račun Društva i podnosi ih Skupštini na odobrenje;
- donosi odluke o zaključivanju ugovora o radu s pojedinim djelatnicima, te odluke o angažiranju pojedinih stručnjaka za određena pitanja i zadatke;
- donosi odluke o priznanjima i pohvalama;
- upravlja imovinom Društva;
- odlučuje o osnivanju ustrojstvenih oblika Društva kao što su podružnice, ogranci ili klubovi;
- predlaže udruživanje u saveze ili zajednice Društvo ili učlanjenja u međunarodne Društva, te prijedlog dostavlja Skupštini na odlučivanje;
- odlučuje o pokretanju i tiskanju glasila, biltena, knjiga i drugih publikacija;
- odlučuje o visini godišnje članarine;
- odlučuje o pribavljanju sredstava potrebnih za rad Društva;
- odlučuje o prigovorima i prijedlozima članova Društva;
- odlučuje u stegovnom postupku o odgovornosti članova;
- odlučuje o drugim bitnim pitanjima koja se tiču rada Društva;
- izvršava poslove koji se tiču redovnog poslovanja Društva;
- obavlja sve druge poslove koje mu naloži Skupština.

Članak 28.

Izvršni odbor sastoji se od sedam (7) članova izabrana na Skupštini Društva.
Članovi Izvršnog odbora su predsjednik Društva, koji je istovremeno i predsjednik Izvršnog odbora te još šest izravno izabrana člana.
Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih na sjednici, a odluke su valjane ako sjednici prisustvuje najmanje natpolovična većina njegovih članova.
Izvršni odbor sastaje se najmanje jednom u šest mjeseci, a po potrebi i više puta.
Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Društva samoinicijativno, a može i na zahtjev ostalih članova Izvršnog odbora.

Članak 29.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine s pravom reizbora.

XII. TAJNIK DRUŠTVA

Članak 30.

Tajnika Društva bira Skupština na mandat od 4 godine.
Tajnik Društva vodi administrativno-organizacijske poslove Društva, a osobito:
- priprema i sastavlja izvješće o radu Društva i Izvršnog odbora uz suglasnost predsjednika Društva;
- brine se o urednom vođenju registra članova Društva;
- vodi zapisnik sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora Društva;
- vodi i čuva arhivu Društva;
- uz suglasnost predsjednika vodi korespondenciju za potrebe Društva;
- priprema financijske zahtjeve i izvješća o utrošku sredstava prema sponzorima,
donatorima i proračunskim izvorima;
- obavlja i druge stručne poslove za potrebe Skupštine i Izvršnog odbora Društva.
Tajnik usmjerava i nadzire materijalno-financijske poslove Društva, sukladno financijskim planovima i odlukama Izvršnog odbora.
Za svoj rad tajnik je odgovoran predsjedniku i Skupštini Društva.

XIII. BLAGAJNIK DRUŠTVA

Članak 31.

Blagajnika Društva bira Skupština na mandat od 4 godine.
Blagajnik vodi računa o materijalno-financijskim poslovima Društva a osobito brine:
- o financijskom poslovanju Društva u cjelini;
- o prikupljanju članarine, donacija i slično;
- o vođenju blagajne Društva.
Blagajnik podnosi Izvršnome odboru i Skupštini odgovarajuća pisana i financijska izvješća.
Za svoj rad blagajnik je odgovoran je Izvršnom odboru i Skupštini Društva.

XIV. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 32.

Društvo je neprofitna pravna osoba i vodi materijalno-financijsko poslovanje te knjigovodstvo i računovodstvo prema propisima koji se odnose na neprofitne organizacije.

Članak 33.

Imovinu Udruge čine:
- novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima;
- novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora;
- nekretnine i pokretne stvari udruge;
- druga imovinska prava.

Članak 34.

Imovina Društva može se koristiti isključivo za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva predviđenih ovim Statutom.

Članak 35.

Za svoje obveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

XV. PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 36.

Društvo prestaje s postojanjem:
- na temelju odluke Skupštine o prestanku rada koja je donijeta dvotrećinskom većinom članova;
- prestankom djelovanja Društva;
- na temelju pravomoćne odluke nadležnoga suda kojom je zabranjeno djelovanje;
- u slučaju stečaja.

Članak 37.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 38.

U slučaju prestanka Društva njena imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova odgovarajućeg postupka, predaje se Koordinaciji hrvatskih društava prijateljstva u Zagrebu.

XVI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 39.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Za tumačenje odredaba ovog Statuta nadležna je Skupština Društva.
Tumačenje ostalih akata daje Izvršni odbor Društva.

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom njegova donošenja od strane Skupštine Društva.

Predsjednik Društva
Ebtehaj Navaey

Sponzori

Sponzori

Hrvatsko-iransko društvo

IRANDUSTAN

Reg broj: 21011903 OiB: 98988983526 info(at)hid-irandustan.hr Predsjednik: Ebtehaj Navaey predsjednik(at)hid-irandustan.hr Dopredsjednik: Tea Krizmanić dopredsjednik(at)hid-irandustan.hr Tajnik: Franko Ćorić tajnik(at)hid-irandustan.hr

HIR-Irandustan © 2016 - . Sva prava pridržana.